Type a message alfapipe, نویسنده در شرکت آلفا پایپ – صفحه 3 از 3