Type a message alfapipe, نویسنده در شرکت آلفا پایپ – صفحه 2 از 2